Specjalizacje

Oferujemy doradztwo w sprawach udzielania zamówień publicznych, zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających, na wszelkich etapach postępowań regulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne. W ramach doradztwa prawnego w tej dziedzinie oferujemy m.in. sporządzanie projektów dokumentów zamawiającego, opiniowanie decyzji i wyjaśnień w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentację w sporach z zakresu zamówień publicznych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. 

Zamówienia publiczne