Specjalizacje

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i zastępstwo prawne związane z działalnością spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji oraz organów tych podmiotów.

 

W ramach tej specjalizacji oferujemy w szczególności przygotowywanie aktów założycielskich, statutów, uchwał, regulaminów organizacyjnych i innych aktów prawa wewnętrznego, a także bieżącą obsługę działalności organów spółek i innych osób prawnych, w tym obsługę prawną zgromadzeń lub posiedzeń zarządu. Ponadto, świadczymy usługi pełnego doradztwa przy tworzeniu spółek, oddziałów lub przedstawicielstw, a także w zakresie przekształceń własnościowych lub kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem łączenia lub podziału spółek, podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego i umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami.

 

Świadczymy pełne usługi związane z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także obsługujemy procesy likwidacji spółek.

Prawo spółek i obsługa korporacyjna